NORD invest

Shërbimet

Ndërtim

Nord invest ka kapacitetet të projektojë, ndërtojë dhe operojë infrastrukturën dhe objektet që ndihmojnë në përmirësimin e jetës së përditshme dhe lëvizshmërisë për të gjithë.

Financim

Kompania NORD invest bënë financimin e projekteve për ndërtim. Projekte me standarte të cilat shërbejne për një mirëqenje të mirë.